Skip to main content

Warning message

  • This job is no longer available. Search for new jobs.

Process engineer voor Business Credit Centre

Back to search result

Process engineer voor Business Credit Centre

Permanent contract, Full-time, East Flanders

Apply
Opening date
2018-01-10 Requisition ID
051469 Area of interest level 1
Sales / Relationship management
Level of experience
Professional Study level
Master

Functiebeschrijving
Bedrijf : ING Belgium NV
Afdeling : Businesscredit Center
Functie : Process Engineer
Datum : December 2017
ORGANISATIE:
De Process Engineer rapporteert aan de Head of Buseinsscredit Center die op zijn beurt rapporteert aan Commercieel Directeur Zelfstandigen & Kleine Ondernemingen.
DOEL:
In het kader van projecten (E2E of lokaal) die de Head of BcC hem toevertrouwt, processen ontwikkelen, (her)tekenen, optimaliseren en documenteren om tot operational excellence en kostenoptimalisatie te komen. De Process Engineer zorgt ervoor toe dat de processen op beide BcC-sites geïmplementeerd en opgevolgd worden.
HOOFDACTIVITEITEN:
Analyseert procesverbeteringen en stelt ze voor in overleg met de Head of BcC
* analyseert de bestaande processen op een kritische manier op vraag van de Head of BcC teneinde operational excellence te bieden
* analyseert alle wijzigingen die een impact kunnen hebben op de bestaande processen
* ontwikkelt oplossingen en stelt ze voor aan de Head of BcC, de E2E Process Owner en/of de aangewezen Project Manager
* creëert en stelt het ontwerp van de processen voor
* evalueert de impact van de voorgestelde oplossingen
* organiseert en coördineert de tests voordat een nieuw proces op operationeel niveau gelanceerd wordt
* analyseert de testresultaten en houdt hier rekening mee bij de uiteindelijke ontwikkeling
* past de in de Groep gangbare methodologieën toe om de processen te verbeteren en stelt de meest geschikte techniek voor
* biedt ondersteuning aan de gebruikers
* zorgt ervoor dat de procedures en de WPI (Work Place Instructions) die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers, coherent zijn

Wat IT betreft:
* verzorgt de communicatie met IT voor de applicaties die bij de voorgestelde wijzigingen betrokken zijn
* evalueert de impact van de geplande wijzigingen voor deze afdelingen wat de processen betreft, en coördineert de wijzigingen

Voert de nieuwe processen (of procesverbeteringen) in:
* helpt de teamleaders en de medewerkers, geeft hen advies, ondersteunt hen en motiveert hen om de nieuwe processen te gebruiken

Werkt mee aan de opvolging van de prestatie van deze processen:
* werkt mee aan het definiëren van de indicatoren voor de processen die verbeterd worden
* ontwikkelt, samen met de Cockpit, de dashboards (of opvolgingstabellen) waarop men zich zal baseren om de prestatie van het nieuwe proces te bewaken

Documenteert de processen en hun wijzigingen en geeft opleiding indien nodig:
* bepaalt welke documentatie moet worden bijgehouden over de ontwikkelde processen, stelt deze documentatie op en houdt deze up to date
* staat in voor de overdracht van de informatie en de knowhow over de processen waarvoor hij verantwoordelijk is
* belegt, organiseert en coördineert informatiemeetings en/of opleidingen om de kennisoverdracht inzake processen mogelijk te maken

CRITERIA:
Verantwoordelijkheidsbereik:
* Creëert (ontwerp), ontwikkelt verbeteringen (re-engineering) en coördineert de implementatie van nieuwe processen in lijn met de strategie en het beleid van de value chain en van de bank.
* Zorgt voor de maintenance van bestaande processen.
* Formuleert verbetervoorstellen.
* Analyseert de processen op een gestructureerde, kritische en continue wijze.
* Definieert de architectuur van de nieuwe processen.
* Beheert de projecten en leeft daarbij de opgelegde criteria na.
* Begeleidt de teams op beide sites en staat in voor het functionele beheer van de medewerkers in het kader van het projectbeheer.
* Stelt aan de Head of BcC de indicatoren voor die nodig zijn voor de nieuwe processen waarvoor hij verantwoordelijk is. Deze indicatoren vergemakkelijken de opvolging van de prestaties van de processen en laten toe over hun samenhang te waken.
* Verzekert ondersteuning bij het gebruik van de nieuwe processen.
* Treedt op als Project Manager in het kader van projecten die hem worden toegewezen.

Mogelijke gevolgen van onjuiste beslissingen en/of onjuist gevoerde activiteiten:
* Impact op de goede werking en de prestatie van de processen.
* Impact op de resultaten en de doeltreffendheid van de dienstverlening aan de klanten en dus op de tevredenheid van de klanten en de rendabiliteit van de onderneming.
* Impact op de kosten als de nieuw ontwikkelde processen niet goed presteren.
* Juridisch en operationeel risico en reputatierisico.
* De gevolgen zijn zichtbaar op middellange termijn.

Kennis en Complexiteit:
* Kennisniveau Bachelor /Master of gelijkwaardig door ervaring
* Heel goede kennis, zowel schriftelijk als mondeling van het Frans, Nederlands en Engels
* Relevante ervaring van 3 tot 5 jaar met Business Process/Project Management (Process Management (statistische analyse en ontwikkeling van oplossingen), Business Architecture, Project Management)
* Goede kennis van de werking van de bank (structuur, informatica,…), de procedures en de governance-aspecten
* Goede kennis van de methodologieën die de Groep gebruikt met betrekking tot projecten en processen (Six Sigma, Lean…)
* Goede kennis van de specifieke Process Management tools (ARIS, VISIO , …)is een troef
* Affiniteit met IT en met de wettelijke aspecten en het operationele risk management

Probleemoplossing:
* De bestaande processen ontwikkelen en verbeteren
* Een visie/architectuur over/van de nieuwe processen kunnen ontwikkelen die op een harmonieuze en coherente manier kadert binnen de value chain en rekening houdt met de operationele, wettelijke, IT en resourcematige noodwendigheden
* De vele interfaces kunnen begrijpen bij de analyse en ontwikkeling van de nieuwe processen
* Een project beheren en een projectteam in een niet-hiërarchische rol motiveren
* In het kader van een verantwoordelijkheid in de 'front to back' value chain alle gevolgen van een nieuw proces, van bij de creatie tot aan de implementatie, kunnen analyseren
* De interactie tussen de afdelingen op het vlak van processen kunnen begrijpen
* Opleidingen over de nieuwe processen kunnen verstrekken aan de betrokken medewerkers en managers, hen erover kunnen informeren en ervan overtuigen zonder hiërarchisch verantwoordelijk te zijn
* Een echte team player kunnen zijn en de nodige bevoegdheden in werking stellen op het niveau van zijn onmiddellijke collega's (Product Manager, Business Analyst, …), zijn hiërarchie en de andere afdelingen
* Conceptueel, rationeel en analytisch kunnen redeneren en de ontwikkelde concepten kunnen omzetten in eenvoudige, efficiënte en samenhangende processen
* De methodologieën die binnen de Groep van toepassing zijn kunnen gebruiken, om de ontwikkelde concepten vlot te kunnen omzetten in eenvoudige, efficiënte en samenhangende processen
* Snel grondige kennis kunnen verwerven over nieuwe evoluties van het vakgebied
* Op het juiste moment kunnen communiceren naar de juiste personen
* Een intern netwerk uitbouwen om de verwachte resultaten te kunnen leveren

Communicatie en Overleg:
Interne contacten:
* Regelmatige contacten met de Product Managers, End to end Process Owner, Business Analyst en Project Managers, de commerciële medewerkers, het netwerk en de operationele afdelingen om informatie uit te wisselen, instructies mee te delen, hen op te leiden en ervan te overtuigen de nieuwe processen na te leven en toe te passen in het kader van de projecten onder zijn verantwoordelijkheid
* Regelmatig werkoverleg met de leidinggevende en de andere ondersteunende afdelingen (IT, Legal & Compliance, Risk Management, OPS en andere operationele entiteiten,…) om informatie uit te wisselen, te overleggen, validaties te verkrijgen in het kader van projecten betreffende creatie van nieuwe processen
* Regelmatige contacten met de gebruikers/klanten van processen om informatie uit te wisselen en de aanpak te harmoniseren
* Deelnemen aan de beslissingsorganen van de Value Chains in het kader van de nieuwe processen in ontwikkeling
* Contacten met andere entiteiten van ING Groep en Transformation Office voor harmonisering van de aanpak onder naleving van de methodologieën, tools en procedures van de Groep

Externe contacten:
* Occasionele contacten met externe partijen voor uitwisseling van informatie in het kader van de beheerde projecten, de voorbereiding van de onderhandeling, de controle van de service levels
* Occasionele contacten met de externe leveranciers in het kader van de beheerde projecten: deelnemen aan selectie, advies als procesexpert

Apply

At ING we believe in success through difference!

* Read our diversity manifesto here

* ING.be
* Terms of use
* Privacy Protection
* Security
* Cookies

Stay in touch

Process engineer voor Business Credit Centre

ING,
Employment type: 
Permanent contract, Temporary fixed-term contract
Targeted title(s): 
Process Engineer
Required degree level: 
Bachelor
Career level: 
Senior